List of references
 • Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1993.
 • Bugailiškis, P. „Galvijų ganymas ir piemenų būklė“: Gimtasis kraštas. Šiauliai, 1935, p. 266–273.
 • Buračas, B. Lietuvos kaimo papročiai. Vilnius, 1993.
 • Daukantas, S. Raštai, t. 1. Vilnius, 1976.
 • Dundulienė, P. Lietuvos etnologija. Vilnius, 1991.
 • Gimbutienė, M. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. Vilnius, 1994.
 • Greimas, J. Tautos atminties beieškant. Vilnius-Chicago, 1990.
 • Baltrėnienė M. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. T.II.- Vilnius,1980.
 • Baltrėnienė M. Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. -Vilnius, 1991.
 • Juška A. Svotbinė Rėda. Lietuviškos svotbinės dainos.T.II. – Vilnius, 1955.
 • Kirdienė G. Dzūkų smuikininkų repertuaras, Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011
 • Kirdienė GTradicinis smuikas ir smuikavimas
 • Kirdienė G . Aukštaičių instrumentinis šokių repertuaras // Aukštaičių tapatumo paieškos: straipsnių rinkinys. – Kaunas, 2006, p. 150–160.
 • Vyčinas E. Idiofonai Lietuvoje. Naujas žvilgsnis. Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011
 • Vyčinas E. „Obelių muzikantai” // Obeliai ir Kriaunos. – V., 1996. – P. 637–656.
 • Vyčinas E. „Smuikas Lietuvoje” // Liaudies kūryba. – 1996 m.
 • Vyčinas E. „Būgnas Lietuvoje” // Muzikologija, Nr. 2. – V. 2000 m.
 • Vyčinas E. „Skambančių kaulų“ motyvo apraiškos lietuvių tautosakoje // Lietuvos muzikologija, nr. 5. – V. 2004.